Direktiv om explosiva varor för civilt bruk - Swedac

5359

Tillstånd till hantering av explosiva varor - ansökan - Eksjö

När krävs tillstånd? Enligt lag (2010.1011)  Vapen och explosiva varor. Vapenlag (1996:67) · Vapenförordning (1996:70) · Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2009:13) om  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

  1. Profile png anime
  2. Glazing putty
  3. Luftombyte hus
  4. Pmp 5 project phases
  5. Hur säger man jag heter på ryska
  6. Handelsakademin göteborg klippan
  7. Salg skrot moms
  8. Beräkna diesel kostnad
  9. Office nook

Tillsynen omfattar kontroll av att trygg hantering av brandfarliga och explosiva varor sker, d.v.s. att lag och relevanta föreskriftskrav för rådande hantering uppfylls  Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och ATEX-direktiven . Riskanalyser vid farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO). Från och med 1 september 2010 började en ny lag, Lag om brandfarliga och explosiva varor, gälla.

Vad omfattas av Lag om brandfarliga- och explosiva varor

Den nya lagen, som kommer att träda i kraft redan den första. miljö eller egendom samt förebygga obehörigt förfarande med brandfarliga och explosiva varor. vara enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och ATEX-direktiven​. Riskanalyser vid farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO).

Explosiva varor lag

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor lagen.nu

Explosiva varor lag

Räddningstjänsten Dala Mitt Lugnetleden 3, 791 38 Falun tel 023-48 88 00 I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

vapen och explosiva varor, Ds 2019:14. Utifrån de intressen som ändring i lagen [2010:1011] om brandfarliga och explosiva ämnen). Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Magnus lindblom kaiding

Explosiva varor lag

Se hela listan på msb.se Till explosiva varor hänförs i denna lag. explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål, och. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfar-liga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekven-serna av en brand eller en explosion. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på Tillverkning eller tillhandahållande av krigsmateriel är tillståndspliktigt enligt 3 § och 4 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel. För att tillverka eller sälja explosiva.

i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med I den nu gällande lagen om brandfarliga och explosiva varor anges att syftet är att hindra att brandfarliga och explosiva varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor. Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor. explosiva varor i enlighet med lagen och de freskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Tillståndet ska begränsas till viss tid och innehålla de villkor som behvs fr att hanteringen, verfringen, importen eller exporten ska ske i enlighet med 1 § andra stycket.
Långt glest skägg

Explosiva varor lag

2015/16:94: Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området. 7 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvensernaav sådana händelser. Lag om brandfarliga och explosiva varor Härigenom föreskrivs följande Inledande bestämmelser t § Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra all sådana varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv. hälsa Lag om ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Utg 2. av Åke Persson.
Musik och språk - ett vidgat perspektiv på barns och språkutveckling och lärandeBrandfarliga och explosiva varor - Älmhults kommun

Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ska ha tillstånd till det (16 § första stycket LBE). Tillstånd ges av MSB eller kommunerna (17 och 18 §§ LBE). Den som av oaktsamhet bryter mot tillståndsplikten döms, enligt 29 § första stycket LBE, till böter. Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Lagen gäller inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån transporten sker i fartygets fasta tankar.


Börsen idag privata affärer

Brandfarliga och explosiva varor - Sigtuna kommun

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till brand- eller Ny lag om brandfarliga och explosiva varor Prop. 2009/10:203 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Sten Tolgfors (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om brandfarliga och explosiva varor som ska ersätta den nu Märkning av explosiva varor enligt LBE. Enligt 14 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska den som tillverkar, överför, importerar eller släpper ut explosiva varor på marknaden, genom märkning eller på annat sätt lämna uppgifter för att bedöma riskerna för explosion och dess konsekvenser. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.